Darowizny na kult religijny

Przekazałeś darowiznę na kościół lub związek religijny? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi.

Źródło informacji: www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/darowizny-na-kult-religijny/

Dla kogo ulga

Z ulgi skorzystasz, jeżeli przekazałeś darowiznę na cele kultu religijnego.

Darowizna na cele kultu religijnego to np. darowizna przekazana kościołom, związkom religijnym i kościelnym osobom prawnym (tj. zakonom, parafiom) na m.in.:

 • budowę lub remont,
 • wyposażenie,
 • zakup przedmiotów liturgicznych, np. monstrancji.

Kiedy przysługuje ulga

Ulga przysługuje ci, jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli wg stawki 17% lub 32%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Limity dochodu

Odliczysz kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Jak obliczyć ulgę

Odliczysz kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% twojego dochodu/przychodu.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

 • określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • kształcenia zawodowego,
 • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny przyjmujesz wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, to wartość brutto pomniejszasz o tę część podatku naliczonego, którą masz prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Pamiętaj, że wartość darowizny nie może być wyższa niż wartość rynkowa.

Jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, to przekazaną darowiznę możesz odliczyć już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. „Ostatecznego” rozliczenia dokonujesz jednak w zeznaniu podatkowym.

Nie odliczasz darowizn, które:

 • zaliczyłeś do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczyłeś od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub odliczyłeś od dochodu na podstawie ustawy PIT,
 • zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym – ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) – nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi

Wysokość darowizny udokumentujesz:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej,
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Jakie zeznanie złożyć

Złóż zeznanie:

 • PIT-37 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury);
 • PIT-36 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane według skali podatkowej
  z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy lub inne przychody bez pośrednictwa płatnika;
 • PIT-28 – jeżeli uzyskałeś przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

– z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Pytania i odpowiedzi

 1. Przekazałem dwie darowizny na cele kultu religijnego i darowiznę na rzecz organizacji, która prowadzi działalność pożytku publicznego na cele pożytku publicznego (na ochronę środowiska). Czy mogę odliczyć od dochodu obydwie te darowizny?
  Tak, możesz. Od dochodu możesz odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego i cele kultu religijnego. Pamiętaj o limicie 6% dochodu łącznie dla obydwu tych darowizn.
 2. Przekazałem parafii rzymskokatolickiej darowiznę na budowę kościoła. Czy mogę odliczyć tę darowiznę?
  Tak, możesz. Darowizny na cele kultu religijnego, to darowizny przeznaczone m.in. na budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, czy zakup przedmiotów liturgicznych. Darowizna na budowę kościoła spełnia przesłanki darowizny na cele kultu religijnego i możesz odliczyć od dochodu darowiznę. Pamiętaj o limicie 6% twojego dochodu.
 3. Osiągnąłem przychody w wysokości 50.000 zł. Poniosłem koszty ich uzyskania w wysokości 25.000 zł. Przekazałem darowizny w łącznej wysokości 8.750 zł (czyli 35% dochodu): na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości 2.500 zł (10% dochodu), na cele kultu religijnego w wys. 1.250 zł (5% dochodu), na cele charytatywno-opiekuńcze w wys. 5.000 zł (20% dochodu). Czy mogę odliczyć od dochodu całość darowizny?
  Nie, nie odliczysz całej przekazanej darowizny. Darowiznę na rzecz OPP i na cele kultu religijnego odliczasz w wysokości 6% dochodu. Te dwie darowizny możesz odliczyć w łącznej wysokości 1.500 zł.
  Natomiast darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze odliczasz w pełnej wysokości, bez ograniczenia jakimkolwiek limitem.

Podstawa prawna

 • 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)
 • 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawa o ryczałcie)
Scroll to Top