Zebranie Ogólne

Zebranie Ogólne jest organem osoby prawnej –  Związku wyznaniowego jako całości. Składa się ono z wyznaczonych na 3-letnią kadencję delegatów Gmin wyznaniowych – Osób duchownych ZW „WS” lub członków Komitetu gminy. Dzielimy je na Zwyczajne i Nadzwyczajne.

Od 2021 roku, Zwyczajne Zebrania Ogólne odbywają się nie rzadziej niż co kwartał. Na Wiosennym Zebraniu Ogólnym, Rada Pierwszych przedstawia kalendarz Zebrań ogólnych na nadchodzący Cykl Solarny, a związany bezpośrednio z:

  • naturalnym cyklem życia Natury w ciągu roku – porami roku;
  • ważnymi momentami w kalendarzu solarnym: Przesileniami i Równonocami. 

Połączenie spotkania delegatów  na Zebraniu Ogólnym wraz z odwiecznymi cyklami Natury, zawsze tworzy chwilę bardzo podniosłą i uświęconą oraz pozwala osadzić się w teraźniejszości. 

Zebranie Ogólne jest ciałem decyzyjnym, które poprzez swoją pracę oraz wydawane uchwały wpływa na funkcjonowanie, kształt i kierunek rozwoju Wyznawców Słońca. Osoby, które nie są wyznaczonymi delegatami z poszczególnych Gmin wyznaniowych, także mogę brać udział w Zebraniach jako wolni słuchacze bez prawa do głosowania. 

Krąg Solarny

Kręgi Solarne, to spotkania otwarte poprzedzające dzień Zebrania Ogólnego. Udział w nich mogą wziąć  zarówno duchowni ZW „WS”, jak i członkowie świeccy ZW „WS” oraz sympatycy. Podczas Kręgów Solarnych jest okazja, aby zapoznać się w luźnej atmosferze nie tylko z Solami i Solkami, ale przede wszystkim z ludźmi o podobnych wartościach, czuciu i myśleniu. Towarzyszą im ceremonie, np. kakao, dźwięku, a także inne aktywności, np. wspólne gotowanie, działania artystyczne, spacery w naturze z uważnością.

Zapraszamy serdecznie.

Zebrania:

Nie znaleziono żadnych zebrań w tym roku.

Scroll to Top